สถานีตำรวจในสังกัด


พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนทั้งสิ้น 2,480,163 ตารางกิโลเมตร
มีเขตการปกครอง รวม 26 สถานีตำรวจ แบ่งออกเป็นสถานีตำรวจภูธรระดับอำเภอ 16 สถานี สถานีตำรวจภูธรระดับตำบล 10 สถานี ประกอบด้วย

 

ลำดับ สถานีตำรวจ เบอร์ติดต่อ แผนที่ เว็บไซต์
1 สภ.พระนครศรีอยุธยา 0-3524-3444  
2 สภ.อุทัย 0-3535-6247     
3 สภ.วังน้อย 0-3521-4522   
4 สภ.บางปะอิน 0-3524-6947     
5 สภ.พระอินทร์ราชา 0-3536-2016-7   
6 สภ.บางไทร 0-3537-1249   
7 สภ.ช้างใหญ่ 0-3536-6019   
8 สภ.ลาดบัวหลวง 0-3537-9245     
9 สภ.เสนา 0-3520-1663   
10 สภ.บางซ้าย 0-3595-9749   
11 สภ.ผักไห่ 0-3539-1789   
12 สภ.บางบาล 0-3530-7770     
13 สภ.พระขาว 0-3530-8519   
14 สภ.บางปะหัน 0-3538-1347-8   
15 สภ.มหาราช 0-3538-9153   
16 สภ.โรงช้าง 0-3576-6104   
17 สภ.บ้านแพรก 0-3538-6117   
18 สภ.ท่าเรือ 0-3534-1111   
19 สภ.ภาชี 0-3531-1163   
20 สภ.นครหลวง 0-3535-9767   
21 สภ.มารวิชัย 0-3578-6553   
22 สภ.ปากท่า 0-3571-5111   
23 สภ.ระโสม 0-3583-2171   
24 สภ.จักราช 0-3574-0222   
25 สภ.บ้านขล้อ 0-3577-8529   
26 สภ.ท่าช้าง 0-3536-0777