คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง’มาตรการป้องกันการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)’ ฉบับที่ 8 ณ วันที่ 15 เมษายน 63

0
853