ผกก.สภ.ปากท่า เมืองกรุงเก่า นำข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม

0
1089
https://siamrath.co.th/n/82227

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก สภ.ปากท่า พ.ต.ท.วรพงศ์ เเก้วแหวน สวปฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.วิรัตน์ เสถียรชัย สว.อำนวยการ นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปากท่า และครอบครัว ร่วม ทำบุญ ปฎิบัติธรรม ตามโครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา ณ วัดบางม่วง ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัด โดยเฉพาะระดับสถานีตำรวจจะต้องให้บริการประชาชน โดยยึดหลักตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำงานโปร่งใสหัวใจมอบให้ประชา รักษาวินัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น จากภารกิจความรับผิดชอบและนโยบายของผู้บังคับบัญชาข้างต้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมปลูกจิตสำนึก ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ขัดเกลาจิตใจ สามารถนำการปฏิบัติธรรมไปใช้ในวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก.ได้เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรปากท่า จึงได้จัดให้มีโครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว มีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพัฒนาตนเอง ให้มีจิตอาสา เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สืบไป
วัชระ บุญแท้/อยุธยา